ADMITERE 2021

În urma primei sesiuni a examenului de Admitere 2021 la Seminarul Teologic Ortodox au fost ocupate 34 de locuri, fiind încă disponibile 14 locuri. Acestea pot fi ocupate în sesiunea a doua, pentru care vă puteți înscrie în data de 29 iulie, prin trimiterea documentelor necesare la adresa admitereseminar@gmail.com. Proba scrisa de verificare a cunostintelor religioase nu se sustine in acest an, aceasta urmand sa fie echivalata cu media la disciplina Religie din clasele V-VIII. Se vor sustine online doar proba de aptitudini muzicale si vizita medicala. Pentru inscrierea la Seminar se va trimite un singur dosar, online, la adresa de e-mail admitereseminar@gmail.com.

Sesiunea I

7-14 iunie Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare și și eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere, însoțite de documentele prevăzute în Anexa nr. 3 la ordin, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere
15 iunie Ora 10:00 - Proba de aptitudini muzicale (online) / Echivalarea probelor de aptitudini și vizita medicală prin verificarea actelor depuse la dosar
18 iunie Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
14 iulie Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată
15 iulie Transmiterea de la liceele vocaționale a informațiilor cu privire la candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiș, dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată Notă: Nu se eliberează fișă de înscriere pentru completarea opțiunilor candidaților care au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, cu excepția candidaților admiși care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată.

Sesiunea II

29 iulie Înscrierea pentru probele de aptitudini
30 iulie Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini
2 august Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini
4-5 august Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini

Acte necesare

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial . Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (𝑀𝐴 = 0,2 × 𝐴𝐵𝑆 + 0,8 × 𝐸𝑁 unde: ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a); MFA = media finală de admitere.
Înscrierile se fac la serviciul secretariat al Seminarului Teologic Ortodox București. Dosarul de înscriere a candidaţilor se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail admitereseminar@gmail.com .

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • cerere de înscriere (download;)
 • anexa la fișa de înscriere;
 • certificat de naştere – copie;
 • fişa medicală în original (download);
 • declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte (download);
 • Foaia matricolă pentru clasele V-VIII sau adeverința cu notele la Purtare și Religie;
 • adeverință / Certificat de botez (ortodox) - copie;
 • recomandarea consiliului parohial/preotului paroh;
 • binecuvântarea (avizul scris) de la Arhiepiscopia Bucureștilor - Sectorul Învățământ și activități cu tineretul;

Perioadele în care se eliberează binecuvântările (avizele de cult) de la Arhiepiscopia Bucureștilor - Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul în vederea înscrierii la Examenul de admitere la Seminarul Teologic Ortodox sunt:

 • 1 - 14 iunie 2021 (prima sesiune)
 • 26 - 30 iulie 2021 (a doua sesiune)

Actele necesare în vederea primirii binecuvântării (avizului de cult) sunt:

 • Cerere (formular tip) (download);
 • Foaia matricolă pentru clasele V-VIII sau adeverința cu notele la Purtare și Religie;
 • Certificat de botez sau adeverință de botez - în cazul în care Botezul a fost efectuat în altă eparhie se va obține înfierea în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor prin Sectorul Învățământ și activități cu tineretul;
 • Certificat de naștere;
 • Cartea de identitate (dacă este cazul);
 • Recomandarea preotului duhovnic și a Consiliului parohial din localitatea de domiciliu;
 • Recomandarea profesorului de Religie;
 • Fișa medicală;
 • Dosarul va cuprinde pentru toate documentele fotocopii simple, nelegalizate, și va fi depus personal de către candidat la Sectorul Învăţământ şi activități cu tineretul – str. Intrarea Miron Cristea, nr. 9, parter – excepție fac zilele de sâmbătă, duminică, sărbătorile legale și cu cruce roșie din cursul săptămânii) - pentru cei care aleg să depună dosarele de înscriere în format fizic.
 • Actele pentru obținerea Înaltei Binecuvântări pot fi trimise și în varianta on line pe avizcult@arhiepiscopiabucurestilor.ro. Persoanele care nu sunt botezate în București, jud. Ilfov sau jud. Prahova (Arhiepiscopia Bucureștilor), cu domiciliul stabil în Arhiepiscopia Bucureștilor, care vin la primul contact cu administrația bisericească, vor solicita înfierea în Arhiepiscopia Bucureștilor pentru a se putea înscrie la Examenul de admitere la Seminarul Teologic Ortodox ,,Nifon Mitropolitul” din București prin completarea cererii de înfiere (cerere tip de înfiere în Arhiepiscopia Bucureștilor – download aici);

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) un interviu/colocviu/probă orală evaluate cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

Proba orală constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii , la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase , la alegerea candidatului.

Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V - VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

Pentru toate specializările de la profilul Teologic, media minimă la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplina Religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (şapte).

În situaţia în care unul dintre candidaţi, la una dintre specializările unităţilor de învăţământ vocaţional teologic, nu a studiat disciplina Religie pe parcursul claselor V - VIII, şi, în consecinţă, nu are media încheiată la disciplina Religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susţine o probă orală de verificare a cunoştinţelor la disciplina Religie (la cultul pentru care candidează). În această situaţie, subiectele pentru proba orală se elaborează din programa şcolară de religie, clasele V - VIII. Durata probei orale va fi de 20 de minute.

Conţinuturi propuse in vederea realizarii subiectelor pentru proba orală conform programei şcolare de religie (clasele V-VIII):

1. Decalogul- importanța lui in viața omului (Cls. V)

2. Rugăciunea, temei şi putere a vieții creştine ( Cls. VI)

3. Rugăciunea Tatăl nostru ( Cls. VI)

4. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfințire a omului (Cls. VII)

5. Sfintele Taine in viața creștinilor (Cls. VII)

6. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viața Bisericii (Cls. VIII)

7. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii - minunea vindecării orbului din naştere (Cls. VIII)

Metodologie