ADMITERE 2024

ANEXELE LA FISELE DE INSCRIERE SE VOR ELIBERA VINERI, 31 MAI 2023 INCEPÂND CU ORA 10REZULTATE ADMITERE 2024 - VIZITA MEDICALĂ / MUZICĂ - 22.05.2024 REZULTATE ADMITERE 2024 - RELIGIE - 23.05.2024

22 mai - Vizita medicală și proba de aptitudini muzicale;
23 mai - Proba de verificare a cunoștintelor religioase;
Probele pentru examen vor începe la ora 10.00. Accesul candidaților în săli se va face cu 30 de minute înainte de începerea probei.Pentru anul scolar 2024-2025 planul de scolarizare pentru profilul liceal clasa a IX-a prevede:


Pliant admitere 2024 Flyer admitere 2024

Sesiunea I

16 – 17 mai 2024 Înscrierea pentru probele de aptitudini
22 mai 2024 Vizita medicală și proba de aptitudini muzicale
23 mai 2024 Proba de verificare a cunoștințelor religioase
27 mai 2024 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
10 iulie 2024 Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată
11 iulie 2024 Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a anexei la fișa de înscriere a candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată

Acte necesare

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial . Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere o reprezinta media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor obţinute la probele incluse în Evaluarea Naţională; MFA = media finală de admitere.
Înscrierile se fac la serviciul secretariat al Seminarului Teologic Ortodox București. Dosarul de înscriere a candidaţilor se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail admitereseminar@gmail.com .

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • cerere de înscriere (DOWNLOAD);
 • anexa la fișa de înscriere;
 • declaratie pe propria raspundere ca nu a facut alte optiuni si nu s-a inscris cu dosar la alt liceu sau la invatamantul profesional;
 • certificat de naştere – copie;
 • fişa medicală în original însotită de lista de vaccinuri (DOWNLOAD);
 • declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte (DOWNLOAD);
 • Foaia matricolă pentru clasele V-VIII sau adeverința cu notele la Purtare și Religie;
 • adeverință / Certificat de botez (ortodox) - copie;
 • recomandarea consiliului parohial/preotului paroh;
 • binecuvântarea (avizul scris) de la Arhiepiscopia Bucureștilor - Sectorul Învățământ și activități cu tineretul;

Actele necesare în vederea primirii binecuvântării (avizului de cult) sunt:

 • Cerere (formular tip: DOWNLOAD);
 • Foaia matricolă pentru clasele V-VIII sau adeverința cu notele la Purtare și Religie;
 • Certificat de botez sau adeverință de botez - în cazul în care Botezul a fost efectuat în altă eparhie se va obține înfierea în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor prin Sectorul Învățământ și activități cu tineretul;
 • Certificat de naștere;
 • Cartea de identitate (dacă este cazul);
 • Recomandarea preotului duhovnic și a Consiliului parohial din localitatea de domiciliu;
 • Recomandarea profesorului de Religie;
 • Fișa medicală;
 • Programul de acordare a binecuvântărilor (avizelor scrise) de către Sectorul Învățământ și activități cu tineretul pentru candidații la Examenul de admitere la Seminariile Teologice Ortodoxe din Arhiepiscopia Bucureștilor va fi 29 aprilie - 17 mai 2024 și respectiv 15 iulie - 5 august 2024, între orele 09:00 – 15:00. Dosarul va cuprinde pentru toate documentele fotocopii simple, nelegalizate, și va fi depus personal de către candidat la Sectorul Învăţământ şi activități cu tineretul – str. Intrarea Miron Cristea, nr. 9, parter – excepție fac zilele de sâmbătă, duminică, sărbătorile legale și cu cruce roșie din cursul săptămânii) - pentru cei care aleg să depună dosarele de înscriere în format fizic.
 • Actele pentru obținerea Înaltei Binecuvântări pot fi trimise și în varianta on line pe avizcult@arhiepiscopiabucurestilor.ro. Persoanele care nu sunt botezate în București, jud. Ilfov sau jud. Prahova (Arhiepiscopia Bucureștilor), cu domiciliul stabil în Arhiepiscopia Bucureștilor, care vin la primul contact cu administrația bisericească, vor solicita înfierea în Arhiepiscopia Bucureștilor pentru a se putea înscrie la Examenul de admitere la Seminarul Teologic Ortodox ,,Nifon Mitropolitul” din București prin completarea cererii de înfiere (cerere tip de înfiere în Arhiepiscopia Bucureștilor – download aici);

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) un interviu/colocviu/probă orală evaluate cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

Proba orală constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii , la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase , la alegerea candidatului.

Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în: 6.1. calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V – VIII – pentru admiterea la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice baptiste, romano-catolice, greco-catolice, romanocatolice de limba maghiară, reformate, unitariene, penticostale, adventiste și musulmane; 6.2. o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie – pentru admiterea la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe.

Tematica propusă pentru proba de verificare a cunoştinţelor, având următoarele conţinuturi: (clasele V-VIII):

1. Decalogul: importanța lui în viața omului – clasa a V-a;

2. Rugăciunea, bază şi lumină a vieţii creştine – clasa a VI-a;

3. Rugăciunea „Tatăl nostru” – clasa a VI-a;

4. Sfintele Taine în viaţa creştinilor – clasa a VII-a;

5. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfinţire a omului – clasa a VII-a;

6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – clasa a VIII-a;

7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viaţa Bisericii – clasa a VIII-a.

Sesiunea II

5 august 2024 Înscrierea pentru probele de aptitudini
6 – 7 august 2024 Desfășurarea probelor de aptitudini
8 – 9 august 2024 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini