Olimpiade

Regulament specific de organizare şi desfăşurare a OLIMPIADEI DE RELIGIE


Tematica generală a olimpiadei de religie pentru seminariile și liceele teologice ortodoxe

CLASA A IX-A

Tematica pentru Olimpiada de Religie a fost stabilită în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Studiul Biblic al Vechiului Testament, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5085/30.09.2005, (Anexa 2) încadrându-se în următoarele repere:

STUDIUL BIBLIC AL VECHIULUI TESTAMENT

Etapa locală:

Studiul introducerii în Sfânta Scriptură

          - Sfânta Scriptură: noţiuni introductive

          - Inspiraţia divină

          - Limbile în care au fost scrise cărţile Vechiului Testament

          - Traducerile Sfintei Scripturi - Introducere în cărţile Vechiului Testament:

                    1. Canonul cărţilor Vechiului Testament ;

                    2. Cărţile necanonice;

                    3. Cărţile apocrife.

Cărţile istorice ale Vechiului Testament

          - Facerea;

          - Ieşirea;

          - Leviticul;

          - Numerii;

          - Deuteronomul;

          - Cartea Iosua.

Etapa naţională (inclusiv temele de la etapa locală):

          - Cartea Judecătorilor ;

          - Cartea Rut;

          - Cărţile lui Samuel (I, II, III, IV Regi).  

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, cu binecuvântarea P.F. Daniel, cu aprobarea Sf. Sinod, Ed. Institutului Biblic, Bucureşti, 2008;

2. Biblia sau Sfânta Scriptură, versiunea Anania, Ed. Renașterea, 2011;

3. Pr. Prof. Dr. N. Ciudin, Studiul biblic al Vechiului Testament, Ed. Institutului Biblic, Bucureşti, 2002;

4. PSB – Sf. Ioan Hrisostom – Omilii la Facere;

5. PSB – Sf. Vasile cel Mare – Omilii la Hexaemeron;

6. Pr. Prof. Dr. Petre Semen, Introducere în teologia biblică a Vechiului Testament, Editura Trinitas, Iaşi, 2008;

7. Pr. Ioan. S. Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți, Facerea – Regi, Ed. Christiana, București, 2002 – 2008.

CLASA A X-A

Tematica pentru Olimpiada de Religie a fost stabilită în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Studiul Biblic al Noului Testament, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5085/30.09.2005, (Anexa 2) încadrându-se în următoarele repere:

STUDIUL BIBLIC AL NOULUI TESTAMENT

Etapa locală:

Cărţile istorice ale Noului Testament

- Evanghelia după Marcu

 •  Generalităţi
 •  Activitatea Mântuitorului în Galileea. Primele minuni. Pilde despre împărăţia cerurilor (cap. 1-7)
 •  Călătoriile Mântuitorului în afara Galileei (Tir, Sidon)
 •  Betsaida Cezareei lui Filip (cap. 7-8). Schimbarea la Faţă. Cearta pentru întâietate (cap. 9)
 •  Activitatea Domnului în Iudeea şi Ierusalim (cap. 10-13)
 •  Patimile, moartea şi Învierea (cap. 14-16)
 •  Carţile istorice ale Noului Testament

- Evanghelia după Luca

 •  Consideraţii generale
 •  Naşterea şi copilăria Sfântului Ioan Botezătorul şi a Domnului Iisus Hristos (cap. 1-2)
 •  Botezul şi ispitirea Domnului (cap. 3-4)
 •  Domnul propovăduieşte Evanghelia în Galileea (cap. 5-9)
 •  Ultima călătorie la Ierusalim şi dincolo de Ierihon (cap. 10-11)
 •  Parabolele îndrumării divine (cap. 15-16)
 •  Relaţiile dintre om şi Dumnezeu oglindite în parabole (cap. 17-19)
 •  Intrarea în Ierusalim (cap. 19-21)  Cina cea de Taină. Instituirea Sfintei Euharistii (cap. 22)
 •  Procesul lui Iisus (cap. 22-23)
 •  Biruinţa asupra morţii (cap. 24)

- Evanghelia după Ioan.

 •  Coordonatele scrierii  “La început era Cuvântul” (cap. 1)
 •  Zorile Împărăţiei. Evenimente petrecute în jurul primului Paşte la Ierusalim (cap. 1-4)
 •  Vindecarea slăbănogului la Scăldătoarea Oilor (cap. 5)
 •  Cuvântarea Euharistică (cap. 6)
 •  Iisus Hristos la Sărbătoarea Corturilor (cap. 7-12) şi Sărbătoarea înnoirii templului

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, cu binecuvântarea P.F. Daniel, cu aprobarea Sf. Sinod, Ed. Institutului Biblic, Bucureşti, 2008;

2. Biblia sau Sfânta Scriptura, versiunea Anania, Ed. Renașterea, 2011;

3. Pr. Prof. Dr. I. Constantinescu, Studiul Noului Testament, Ed. Institutului Biblic, Bucureşti, 2002;

4. Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, Introducere în Studiul Noului Testament, vol. I, Ed. Teofania, Sibiu, 2001;

5. Sf. Teofilact al Bulgariei, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Marcu, Ed. Sophia, București 2008;

6. Ioannis Karavidopoulos, Evanghelia după Marcu, Ed. Bizantina, București, 2005;

7. Sf. Teofilact al Bulgariei, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Luca, Ed. Sophia, București, 2007;

8. Pr. Dr. Ilie Melniciuc-Puica, Evanghelia după Luca, ed. Euristica, Iași, 2004;

9. Sf. Teofilact al Bulgariei, Talcuirea Sfintei Evanghelii de la Ioan, Ed. Sophia, București, 2009;

10. PSB - Sfantul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Ed. Institutului Biblic, Bucureşti, 2000;

11. Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, Sfânta Evanghelie de la Ioan, vol. I, Ed. Teofania, Sibiu, 2003;

12. Pr. Dr. Ioan Mircea, Dicționar al Noului Testament, Ed. Institutului Biblic, Bucureşti, 1995.  

CLASA A XI-A

Tematica pentru Olimpiada de Religie a fost stabilită în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5397/17.10.2006, (Anexa 2.5) încadrându-se în următoarele repere:

ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Etapa locală:

1. Introducere în studiul istoriei Bisericii Ortodoxe Române

          - Introducere în studiul istoriei Bisericii Ortodoxe Române

          - Răspândirea creştinismului în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră. Răspândirea creştinismului în Dacia

          - Mărturii ale scriitorilor creştini. Termeni creştini din limba română

          - Termeni din lumea romană păgână. Termeni cu înţeles exclusiv creştin

2. Creştinismul în ţinuturile dunărene

          - Martiri creştini în ţinuturile dunărene, secolul al IV-lea

          - Dovezi arheologice: Transilvania, Banat, Oltenia şi Dobrogea

          - Organizarea bisericească în ţinuturile dunărene până la sfârșitul secolului al VI-lea

          - Sinoade locale în sudul Dunării. Teologi din Sciţia Minor

3. Viaţa creştină pe teritoriul ţării noastre până în secolul al XIII-lea

          - Migraţia slavilor. Mărturii arheologice

          - Cele mai vechi formaţiuni politice în Transilvania. În-creştinarea ungurilor

          - Organizarea bisericească în Dobrogea. Organizarea bisericească în teritoriile dintre Carpaţi si Dunăre

          - Românii din sudul Dunării.

4. Organizarea bisericească pe teritoriul ţării noastre în secolele XIV-XV

          - Începuturile Mitropoliei Ţării Româneşti

          - Începuturile Mitropoliei Moldovei

          - Biserica ortodoxă din Transilvania

          - Mănăstirile ortodoxe din Ţara Românească şi Moldova în secolul al XIV-lea

Etapa naţională inclusiv temele de la etapa locală:

          - Biserica ortodoxă din Ţara Românească şi Moldova în secolul al XV-lea

          - Mănăstirile ortodoxe din Ţara Românească şi Moldova în secolul al XV-lea

          - Arta şi cultura bisericească

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

1. Barnea, Ion, Arta creştină în România. 1. Secolele III-VI, Album..., Bucureşti, 1979, 278, p. (cu 118 pl. în text); 2. Idem, Arta creştină în România.

2. Secolele VII-XIII. Studiu introductiv şi prezentarea planşelor de..., Bucureşti, 1981, 238 p;

3. Idem, Arta creştină în România,

4, Bucureşti, 1985, 240 p. 4. Băbuş, Emanoil, Justiniana Prima în lumina noilor cercetări, în S.T., an XXXIX, nr. 1, 1987, p. 84-92;

5. Boldur, A.V., Biserica în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, în B.O.R, an. LXXXII, nr. 7-8,1964, p. 711-729;

6. Branişte, Ene, Martiri şi sfinţi pe pământul Dobrogei de azi, în vol. De la Dunăre la Mare, ed. II, Galaţi, 1979, p. 34-62;

7. Dobrescu, N., Întemeierea Mitropoliilor şi a celor dintâi mănăstiri din țară, Bucureşti, 1906,128 p.;

8. Giurescu, Constantin C., Întemeierea Mitropoliei Ungrovlahiei, în B.O.R., an LXXVII, nr. 7-10,1959, p. 673-697;

9. Gorovei, Ştefan S., Întemeierea Mitropoliei Moldovei în contextul relaţiilor moldo-bizantine, în M.M.B. - Teologie şi viaţă, serie nouă, an. III (LXIX), 1993, nr. 8-10, p. 28-52;

10. Lupşa, Ştefan, Biserica Ortodoxă Română din Ardeal şi Ungaria în veacul XV, în M.A., an I, nr. 3-4, 1956, p. 268-277; an. II, nr. 3-4, 1957, p. 219-229 şi an. III, nr. 1-2, 1958, p. 71-86;

11. Manolache, Teodor N., Ştefan cel Mare şi viaţa religioasă din vremea sa, în B.O.R., nr. 5, 1957, p. 414-437;

12. Manu, Dănuţ, Sinodul conciliarist de la Constanţa (1414-1418) şi participarea Bisericii Ortodoxe din Moldova şi Muntenia, în S.T., an. XXX, nr. 5-6, 1973, p. 377-386;

13. Năsturel, Petre Ş., Câteva însemnări despre Sinodul de la Florenţa, în M.O., an. XI, nr. 9-12, 1959, p. 643-648;

14. Panaitescu, P.P., Introducere la istoria culturii româneşti, Bucureşti, 1969, 398 p. (îndeosebi p. 185-201);

15. Idem, „Perioada slavonă" la români şi ruperea de cultura Apusului, în vol. Contribuţii la istoria culturii româneşti, Bucureşti, 1971, p. 28-50;

16. Păcurariu, Mircea, Începuturile Mitropoliei Transilvaniei, Bucureşti, 1980,152 p.

17. Idem, Sfinţi daco-romani şi români, Iaşi, 1994, p. 19-47 (ed. II, Iaşi, 2000, p. 28-56, ed. III, Iași, 2007, p. 17-65);

18. Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, manual pentru Seminariile teologice liceale, EIBMBOR, București, 2006;

19. Popescu, Emilian, Izvoare apostolice ale creştinismului românesc: Sfântul Apostol Andrei, în S.T. an XLVI, nr. 1-3, 1994, p. 80-88;

20. Idem, Sfântul Apostol Filip - misionar pe pământ românesc, în voi. "Logos I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului", Cluj-Napoca, 2001, p. 386-398.

21. Porcescu, Scarlat, Iosif, cel dintâi mitropolit cunoscut al Moldovei, în M.M.S., an. XL, nr. 3-4, 1964, p. 126-139;

22. Rămureanu, I., Începuturile creştinării ungurilor în credinţa ortodoxă a Răsăritului, în S.T., 10 an. IX, nr. 1-2, 1957, p. 23-57;

23. Idem, Noi consideraţii privind pătrunderea creştinismului la traco-geto-daci, în O., an. XXVI, nr. 1,1974, p. 164-178;

24. Idem, Sfinţi şi martiri la Tomis-Constanţa, în B.O.R., an XCII, nr. 7-8, 1974, p. 975-1011;

25. Idem, Mitropolia Vicinei şi rolul ei în păstrarea Ortodoxiei în ţinuturile româneşti, în vol. De la Dunăre la Mare. Mărturii istorice şi monumente de artă creştină, ed. II, Galaţi, 1979, p. 149-169.

26. Sacerdoţeanu, Aurelian, Organizarea Bisericii Ortodoxe Române în secolele al IX-lea - al XIII-lea, în S.T., an XX, nr. 3-4, 1968, p. 242-257;

27. Sibiescu, Vasile G., Sfântul Sava „Gotul". La 1600 de ani de la mucenicia sa, în G.B., an. XXXI, nr. 3-4, 1972, p. 335-388;

28. Simedrea, Tit, Viaţa mănăstirească în Tara Românească înainte de anul 1370, în B.O.R, an. LXXX, nr. 7-8,1962, p. 673-687;

29. Stăniloae, Dumitru, Vechimea şi spiritualitatea termenilor creştini români în solidaritate cu ale limbii române în general, în B.O.R., an. XCVII, nr. 3-4,1979, p. 563-590;

30. Şerbănescu, Niculae, Mitropolia Severinului, în B.O.R., an LXXXVIII, nr. 11-12,1970, p. 1191-1227;

31. Verzan, Sabin, Propovăduirea Evangheliei în Sciţia Mică (Dobrogea), în S.T. an XLVII, nr. 4-6, 1995, p. 79-118;

32. Vornicescu, Nestor, Cuviosul Nicodim de la Tismana, ctitor de sfinte locaşuri, în M.O., an XXVIII, nr. 11-12, 1976, p. 923-931;

CLASA A XII-A

Tematica pentru Olimpiada de Religie a fost stabilită în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Dogmatică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5397/17.10.2006, (Anexa 2.4) încadrându-se în următoarele repere:

DOGMATICA

Etapa locală:

1. Biserica, trupul tainic al lui Hristos

          - Întemeierea Bisericii ca spațiu al mântuirii în Hristos

          - Ființa Bisericii în Ortodoxie. Constituția ei teandrică

          - Întreita Slujire a lui Hristos în Biserică si ierarhia bisericească

          - Preoția sacramentală: episcopatul, preoția si diaconatul

          - Preoția universală. Rolul femeii în Biserică

          - Unitatea Bisericii - Sfințenia Bisericii

          - Sobornicitatea (catolicitatea) Bisericii

          - Apostolicitatea Bisericii

          - Aspecte interconfesionale: eclesiologia romano-catolică, primatul si infailibilitatea suveranului pontif

          - Concepții eclesiologice protestante

2. Însușirea personală a mântuirii dăruite de Hristos prin conlucrarea omului cu Duhul Sfânt în Biserică

          - Persoana și lucrarea Duhului Sfânt

          - Raportul dintre Hristos si Duhul Sfânt în iconomia mântuirii

          - Necesitatea absolută a harului Duhului Sfânt pentru mântuire

          - Gratuitatea si universalitatea harului - Conlucrarea (sinergia) omului cu harul în lucrarea mântuirii. Valoarea libertății umane

          - Raportul dintre natura umană si harul dumnezeiesc

          - Natură si har în teologia patristică

          - Înțelesul mântuirii

          - Etapele si treptele mântuirii

          - Necesitatea credinței si a faptelor bune în însusirea mântuirii

          - Învățătura ortodoxă despre îndumnezeirea omului

          - Sfinții, expresie a plinătății lucrării Duhului Sfânt în oameni

          - Teorii soteriologice romano-catolice si protestante

Etapa naţională inclusiv temele de la etapa locală:

Sfintele Taine

          - Sfintele Taine în general. Numărul lor

          - Caracterul hristologic si bisericesc al Tainelor

          - Viața în Hristos, câstigată prin Sfintele Taine, după Sfântul Nicolae Cabasila

          - Taina Sfântului Botez, poarta de intrare în Biserică

          - Taina Sfântului Botez în teologia patristică

          - Taina mirungerii

          - Darurile Duhului Sfânt

          - Dumnezeiasca Euharistie

          - Lucrarea tainei mirului si a euharistiei în viața duhovnicească. Legătura lor cu Botezul

          - Prezența reală a trupului si sângelui lui Hristos în Euharistie

          - Aspectul de taină si de jertfă al Euharistiei

          - Euharistia si taina Bisericii

          - Taina mărturisirii

          - Taina hirotoniei

          - Episcopatul si unitatea Bisericii

          - Succesiunea apostolică

          - Taina Nunții

          - Taina Sfântului Maslu

          - Ierurgiile în viața Bisericii

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

1. *** Învățătura de credinţă ortodoxă, Ed. Doxologia, Iaşi, 2009.

2. Bobrinskoy, Boris, Împătășirea Duhului Sfânt, EIBMBOR, București, 1999.

3. Bria, I., Tratat de teologie dogmatică şi ecumenică, Ed. România Creştină, Bucureşti, 1999, Ed. Andreiana, Sibiu, 2010².

4. Chiţescu, N., I. Todoran, I. Petreuţă, Teologia dogmatică şi simbolică. Manual pentru facultati, vol. II, EIBMBOR, Bucureşti, 1958, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca.

5. Chițescu, N., Omul în perspectiva desăvârșirii. Studii de teologie dogmatică, Renașterea, Cluj-Napoca, 2010.

6. Felmy, Karl-Christian, Dogmatica experienţei ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, introd. şi trad. Pr. prof. dr. I. Ică, Deisis, Sibiu, 1999

7. Lossky, V., Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1993, Humanitas, 2011².

8. P.S. Photios, Arhim. Philatete, P. Patric Ranson, Noul Catehism Catolic contra credinţei Sfinţilor Părinţi. Un răspuns ortodox, Ed. Deisis, Sibiu, 1994.

9. Todoran, I., I. Zăgrean, Teologia Dogmatică. Manual pentru Seminariile Teologice, Bucureşti, 1991; ultima ediţie – Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011.

10. Nellas, Panayotis, Omul, animal îndumnezeit. Perspective pentru o antropologie ortodoxa, Ed. Deisis, ed. a IV-a, 2009.

11. Meyendorff, Paul, Taina Sfântului Maslu, Ed. Renașterea, 2011.

12. Sf. Nicolae Cabasila, Despre viața în Hristos, EIBMBOR, 2001.

13. Manolache, Anca, Problematica feminină în Biserica lui Hristos, Ed. Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1994.

14. Schmemann, Alexander, Din apă și din Duh, Ed. Symbol, 1992.

15. Stăniloae, Dumitru, Spiritualitate și comuniune în Liturghia Ortodoxă, EIBMBOR, București, 2004.

16. Stăniloae, Dumitru, Spiritualitatea Ortodoxă. Ascetica şi mistica, EIBMBOR, Bucureşti, 1992, reeditată în 2002 cu titlul Ascetica și mistica Bisericii Ortodoxe.

17. Stăniloae, Dumitru, „Natură și har în teologia bizantină”, Ortodoxia, 3, 1974.

18. Stăniloae, Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, Ed. a III-a, EIBMBOR, Bucureşti, 1996.

19. Stăniloae, Dumitru, „Biserica sobornicească sau universală”, Ortodoxia, 2, 1966.

20. Zizioulas, Ioannis, Episcop, Euharistie, Biserică. Unitatea Bisericii în dumnezeiasca Euharistie şi episcop în primele trei secole creştine, Ed. Basilica, București, 2009.

Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de religie pentru seminarii și licee teologice ortodoxe

1. Disciplinele de concurs

Olimpiada de religie reprezintă un concurs de excelenţă care se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru disciplinele: Studiul Biblic al Vechiului Testament (clasa a IX-a) , Studiul Biblic al Noului Testament (clasa a X-a), Istoria Bisericii Ortodoxe Române (clasa a XI-a) și Dogmatică Ortodoxă (clasa a XII-a).

2. Elevii participanţi

Olimpiada şcolară pentru disciplinele teologice se adresează elevilor din clasele IX - XII de la Seminariile Teologice Ortodoxe şi de la Liceele Teologice Ortodoxe. Participarea la această olimpiadă este opțională și individuală. Elevii, indiferent de an de studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la nivelul clasei lor.

3. Etapele desfăşurării olimpiadei

        a. Etapa pe școală se organizează la nivelul fiecărui seminar/liceu teologic ortodox. Perioada generală a desfășurării etapei pe școală se comunică inspectoratelor școlare la începutul fiecărui an școlar. Data desfășurării acestei etape este stabilită de inspectoratele şcolare, încadrându-se în perioada generală prevăzută în Calendarul olimpiadelor școlare naționale.

        b. Etapa naţională. Locul și perioada desfășurării etapei naționale a olimpiadei de religie pentru seminarii și licee teologice sunt propuse de către inspectorul de specialitate din MECTS și aprobate de președintele Comisiei Naționale pentru Coordonarea Competițiilor Școlare. Ele sunt comunicate la începutul anului și sunt menționate în precizările elaborate anual de către inspectorul de specialitate din MECTS și în Calendarul olimpiadelor naționale școlare.

4. Selecţia elevilor

De la etapa pe școală pentru etapa naţională se califică pentru fiecare nivel de clasă (IX-XII) elevul clasat pe locul I, dacă a obținut minimum 90 de puncte.

În situaţia necalificării elevilor pentru etapa națională din cauza neobţinerii punctajului minim de 90 de puncte, sau a lipsei de concurenţi la un nivel de clasă, locurile rămase neocupate nu se redistribuie pentru celelalte niveluri.

 • În situaţia obţinerii de punctaje egale, în vederea stabilirii ocupantului locului I, cu drept de participare la etapa națională se desfăşoară obligatoriu o probă de baraj. Comisia de organizare și evaluare pentru etapa pe școală va elabora subiectele, baremele şi va realiza evaluarea lucrărilor elevilor care participă la proba de baraj.

 5. Elaborarea subiectelor şi a baremelor și durata probelor

        a. La etapa pe școală, subiectele se elaborează de către Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa pe școală în acord cu tematica generală a fiecărei clase.

        b. La etapa naţională, subiectele se elaborează de către Comisia Centrală a olimpiadei de religie pentru seminarii și licee teologice, cultul ortodox, în acord cu tematica generală a fiecărei clase.

        c. În anexa la prezentul regulament sunt enumerate tematica generală și bibliografia orientativă pentru fiecare clasă. Conținuturile orientative pentru etapa pe școală sunt stabilite de către comisia care realizează subiectele la această etapă.

        d. Notarea lucrărilor se realizează prin puncte de la 0 la 100. Se acordă 10 puncte din oficiu.

        e. Pentru toate etapele, durata probelor de concurs este de 3 ore.

6. Organizarea comisiilor

Pentru fiecare etapă, componența comisiilor de organizare şi evaluare și atribuțiile care revin membrilor acestora sunt stabilite prin prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor şcolare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012, capitolul III, secțiunea I, articolele 18 și 26.

7. Evaluarea lucrărilor

Se face conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012, capitolul III, secțiunea a II-a, articolele 46-48.

8. Rezolvarea contestaţiilor

       a. Rezolvarea contestaţiilor se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei–cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012, art. 49- 52.

       b. La toate etapele olimpiadei de religie, rezolvarea contestațiilor se face prin reevaluarea lucrărilor primite, conform baremelor afișate. Contestațiile au următoarea rezolvare:

            1) pentru lucrările care au primit din partea comisiei de evaluare inițială un punctaj mai mic de 95 de puncte, punctajul acordat inițial se modifică, prin creștere sau prin descreștere, dacă între punctajul inițial și cel acordat de comisia de contestații se va constata o diferență de cel puțin 5 puncte. Dacă diferența dintre cele două punctaje este mai mică de 5 puncte, punctajul inițial rămâne neschimbat.

            2) pentru lucrările care au primit inițial cel puțin 95 de puncte, punctajul definitiv este cel acordat în urma evaluării lucrării de comisia de contestații, indiferent de diferența între punctajul inițial și cel nou acordat. Deciziile comisiei de contestații sunt definitive, după validarea lor de către președintele Comisiei centrale a olimpiadei de religie pentru clasele VII-XII, cultul ortodox.

9. Acordarea premiilor și mențiunilor

      a. La etapa naţională, premiile şi menţiunile se acordă în conformitate cu prevederile Metodologiei–cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012.

      b. La etapa naţională, la note egale se acordă acelaşi premiu. Dacă nota pentru care se acordă ultimul premiu este aceeaşi pentru doi sau mai mulţi elevi, subcomisia disciplinei respective va reevalua lucrările candidaților pentru departajarea acestora, astfel încât să nu se depăşească numărul maxim de premii (3 premii) prevăzut în Metodologia–cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OMECTS nr.3035/2012. Atribuţia verificării şi avizării calităţii evaluării lucrărilor ce impun departajarea revine vicepreşedintelui comisiei respective.

      c. Precizările de la punctul b) sunt valabile şi pentru situaţia similară în ceea ce priveşte acordarea menţiunilor.

      d. Eventualele premii şi menţiuni rămase neacordate la una sau mai multe clase nu se redistribuie pentru celelalte niveluri.

      e. Toţi elevii participanţi la etapa naţională primesc diplomă de participare din partea inspectoratului şcolar organizator.

10. Dispoziţii finale

Președintele executiv al comisiei de organizare și evaluare de la etapa judeţeană/a municipiul Bucureşti (inspectorul de specialitate/profesor metodist de specialitate) are obligaţia de a transmite în termen de cel mult 10 zile de la desfășurarea etapei județene/a municipiului București, la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, în atenţia inspectorului general pentru disciplina religie, datele elevilor calificaţi pentru etapa naţională.

Aceste date vor cuprinde: numele şi prenumele elevilor, clasa de la care provin, unitatea şcolară de provenienţă, media obţinută, profesorul care i-a pregătit, profesorul care va însoţi lotul la etapa naţională, alte date de contact. 

Tot cu această ocazie, se vor înainta şi propunerile de profesori care să facă parte din Comisia centrală a competiției naționale a olimpiadei de religie pentru seminarele/liceele teologice, cultul ortodox. Propunerile vor cuprinde, pe lângă numele şi prenumele cadrului didactic, şcoala în care îşi desfăşoară activitatea şi precizarea că respectivul cadru didactic nu are rude sau elevi în concurs, până la gradul al III-lea inclusiv, pentru etapa naţională, indiferent de clasă. Materialele trimise vor avea semnătura inspectorului şcolar general şi a inspectorului şcolar de specialitate. Acestea vor fi transmise prin fax la numerele 021/313 55 47, 021/311 23 81 și pe e-mail, scanat (cu semnături și ștampilă), la adresa catalin_pislaru@yahoo.com sau prin poşta rapidă.

 

Director General,                           Director,                                                   Inspector General,

Liliana PREOTEASA                       Mihaela Tania SANDU                             Cătălin PÎSLARU