Proiectul necompetitiv sistemic al Ministerului Educației, POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 || Profesionalizarea carierei didactice - PROF

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat, proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice - PROF, în conformitate cu precizările din Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021.

Obiectivul general - Asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.

În contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic-POCU/904/6/25/Operațiune compozita OS 6.5, 6.6 , cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice-PROF, în care Ministerul Educației este beneficiar, în cadrul activității A2.1 Elaborarea/revizuirea cadrului normativ care să permită organizarea și funcționarea mentoratului de carieră didactică, ca mecanism instituțional în învățământul preuniversitar din România, Subactivitatea A5.1. Crearea cadrului necesar operaționalizarii mecanismului institutional al mentoratului de cariera didactica în învățământul preuniversitar, la nivelul Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice și Subactivitatea A5.4. Crearea cadrului necesar operaționalizarii mecanismului institutional al mentoratului de cariera didactica, la nivelul rețelei de scoli de aplicație care funcționeaza în sistem de consorțiu scolar în cadrul Bazelor de practica pedagogica – BPP, au fost elaborate următoarelor documente:

1. Ordin nr. 4223 din 6.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 725 din 19.07.2022, Partea I;

Prezentul ordin reglementează organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în cadrul bazelor de practică pedagogică-BPP, organizate cf. OMEC nr. 3654 din 12.04.2021, în contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic-POCU/904/6/25/Operațiune compozita OS 6.5, 6.6 , cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice-PROF, în care Ministerul Educației este beneficiar.

2. Ordin nr. 4224 din 6.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 722 din 19.07.2022, Partea I.

Începând cu data intrării în vigoare a metodologiei-cadru aprobate prin OME nr. 4224 din 6.07.2022, se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5564/2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia, cu modificările și completările ulterioare, și legislația emergentă sau conexă.

Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OME nr. 4224/6.07.2022 reglementează procesul de asigurare a calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile.

Conform prezentei metodologii – cadru, dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar se fundamentează pe standardele profesionale pentru profesia didactică, pe standardele de calitate şi pe competențele profesionale, adecvat rolurilor didactice.

În funcție de tipul de competențe dezvoltate, de abilități și deprinderi, de raportarea la domeniul de specializare corespunzător funcției didactice ocupate și de modalitatea de validare calitativă, documentul conține reglementări privind următoarele tipuri de programe pentru dezvoltare profesională continuă:

1) Programe pentru dezvoltare profesională continuă acreditate - programe acreditate constituie forme ale dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, în domeniul de specializare corespunzător funcției didactice ocupate sau în domeniul psihopedagogic și metodic pentru evoluția în cariera didactică și management educațional strategic;

2) Programe pentru dezvoltare profesională continuă complementare - programe complementare constituie forme ale dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, în domenii complementare specializării;

3) Programe pentru dezvoltare personală și abilitare funcțională - programe pentru abilitare funcțională constituie forme ale dezvoltării personale a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în sensul dezvoltării abilităților și deprinderilor în domenii conexe domeniului educațional dar care asigură suport pentru autonomia pedagogică și pentru dezvoltarea comportamentelor sociale adecvate.

Alte informații utile sunt disponibile în ordinele de ministru anexate.

  • OME nr. 4224/2022: https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/files/OME_nr_4224_6.07.2022_Metodologie_programe_formare_in%20cariera_didactica.pdf
  • Anexa_OME_nr_4224_6.07.2022_Metodologie_programe_formare_in cariera_didactica: https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/files/Anexa_OME_nr_4224_6.07.2022_Metodologie_programe_formare_in%20cariera_didactica.pdf
  • Anexa_1_la_Metodologie_OME_nr_4224_6.07.2022_Acreditare: https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/files/Anexa_1_la_Metodologie_OME_nr_4224_6.07.2022_Acreditare.pdf
  • Anexa_2_la_Metodologie_OME_nr4224_6.07.2022_Implementare: Anexa_2_la_Metodologie_OME_nr4224_6.07.2022_Implementare
  • Anexa_3_la_Metodologie_OME_nr_4224_6.07.2022_Certificare: Anexa_3_la_Metodologie_OME_nr_4224_6.07.2022_Certificare
  • Anexa_4_la_Metodologie_OME_nr4224_6.07.2022_Comunicare: https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/files/Anexa_4_la_Metodologie_OME_nr_4224_6.07.2022_Comunicare.pdf
  •       LINK pentru PROF IV: https://isjilfov.ro/cadre-didactice/formare-cadre-didactice/6883-apel-selectie-prof-iv-coaching-in-procesul-de-predare-invatare-evaluare-in-context-blended-learning

          Informare privind punerea in funcțiune a site-ului https://www.eprof.ro/ Vă informăm că, în contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic-POCU/904/6/25/0peraţiune compozita OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice-PROF, în care Ministerul Educaţiei este beneficiar, a fost creat şi este funcţional site-ul https://www.eprof.ro/ , parte componentă a aplicaţiei informatice vizând interconectarea universităţilor partenere în proiect, a caselor corpului didactic şi a bazelor de practică pedagogică-BPP, consorţii şcolare organizate conform OMEC nr. 3654/2021 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea bazelor de practică pedagogică.